IM-100NE
IM-100NE-23
IM-130NE
IM-130NE-23

製冰機, 方冰一體式 (帶冰桶)